Formularz zgłoszenia
Formularz zgłoszenia elektronicznego. Przesłanie niniejszego formularza jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem studiów podyplomowych.
Nazwisko (*)
Uzupełnij pole
Imię (*)
Uzupełnij pole
adres (ulica, nr domu i mieszk.) (*)
uzupełnij pole
kod pocztowy (*)
Uzupełnij pole
poczta (miejscowość) (*)
Uzupełnij pole
Wypełnić w przypadku gdy dane adresowe dla faktury VAT są inne niż podane powyżej:
adres (ulica, nr domu i mieszk.)
Invalid Input
kod pocztowy
Uzupełnij pole
poczta (miejscowość)
Uzupełnij pole
E-mail
Uzupełnij pole
Telefon (*)
Uzupełnij pole
Źródło finansowania (*)Invalid Input
W przypadku gdy całość lub część opłaty pokrywa Pracodawca konieczne jest przesłanie oświadczenia Pracodawcy, stanowiącego załącznik do podania: zobowiązanie.pdf
NIP (*)
Invalid Input
(uczestnika, gdy opłaty dokonuje w całości lub w części samodzielnie)
Seria i numer dowodu osobistego (*)
Invalid Input
Wydany przez (*)
Invalid Input
Data urodzenia (dd-mm-yyyy) (*)
Podaj datę urodzenia
Miejsce urodzenia (*)
Invalid Input
ukończone studia wyższe
uczelnia (*)
Invalid Input
wydział (*)
Invalid Input
specjalność/kierunek: (*)
Invalid Input
uzyskany tytuł (*)
Invalid Input
rok ukończenia studiów (*)
Invalid Input
aktualne miejsce pracy (*)
Invalid Input
Pracuję jako (*)
Invalid Input
inny (*)
Invalid Input
przebieg pracy zawodowej (*)
Invalid Input
(praktyki, stanowiska, uprawnienia, osiągnięcia, chronologicznie)
Staż pracy (*)
Invalid Input
używam oprogramowanie inżynierskiego (*)Invalid Input
inne (*)
Invalid Input
interesuje mnie (*)

Invalid Input
Przypominamy, że wysyłasz niniejszym podanie o zakwalifikowanie na podyplomowe studia z zakresu projektowania konstrukcji i technologii wytwarzania w oparciu o systemy CAD/CAM oraz programowania obrabiarek CNC.

Jednocześnie informujemy, że odpłatność za uczestnictwo w studiach winna być wniesiona po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu - przelewem na wskazane konto PW.

Po wykonaniu zgłoszenia elektronicznego należy wydrukować "Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe" (punkt 3 procedury), wypełnić i podpisać. Należy go dostarczyć wraz z odpisem dyplomu ukończenia studiów wyższych. Dokumenty należy przesłać listem poleconym lub złożyć osobiście w sekretariacie ZAOiOS ITW PW: 02-524 Warszawa, ul.Narbutta 86, I piętro, pokój 107. Na kopercie należy umieścić dopisek Studia podyplomowe CAD/CAM/CNC.
Wysłanie formularza zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zgłaszanego przez ITM PW w zakresie niezbędnym do organizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych.

  • Konstrukcja
  • Technologia
  • Systemy CAD/CAM
  • Programowanie CNC