Dla kogo

Profil uczestnika:

 • Uczestnik Studiów Podyplomowych CAD/CAM/CNC uzyskuje wiedzę teoretyczną oraz wiedzę praktyczną z zakresu projektowania konstrukcyjnego przy wykorzystaniu systemów CAD 3D, projektowania technologii przy wykorzystaniu systemów CAM, doboru i optymalizacji parametrów obróbkowych oraz programowania obrabiarek CNC.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe najlepiej techniczne.
 • Preferowane są osoby z doświadczeniem w firmach produkcyjnych, w szczególności pracujące na stanowiskach inżynierów produkcji, technologów, konstruktorów, programistów, itp.

Program

Program studiów

 

Lp.: Przedmiot: Liczba godzin:
wykład: ćwicz.: lab.: Razem
godzin:

1 Projektowanie 21 17 45 59
a Teoria i praktyka projektowania 10 5   15
b Podstawy zapisu konstrukcji 3     3
c Projektowanie w systemach CAD 5   33 38
d Organizacja procesu projektowania 3     3

2 Technologia 30 17 45 92
a Technologia w różnych technikach wytwarzania 10     10
b Projektowanie procesów technologicznych 5 10   15
c Dobór i optymalizacja parametrów i strategii obróbki 10 7   17
d Opracowywanie technologii w systemach CAM 5   45 50

3 Programowanie CNC 17   64 81
a Sterowanie obrabiarek CNC 5   5 10
b Programowanie CNC 8   15 23
c Obróbka na maszynach CNC, BHP przy obsłudze obrabiarek 4   12 16
   d Projekt 1 – podstawowy: konstrukcja, technologia, programowanie CNC, obróbka maszyna Haas, maszyna pomiarowa, pomiar jakości powierzchni     16 16
e Projekt 2 - zaawansowany: konstrukcja, technologia, programowanie CNC, obróbka maszyna Heidenhain, obróbka HSM.     16 16

4 Praca dyplomowa   4 19 23
a Seminaria dyplomowe i konsultacje projektu   4 9 10
b Obrona pracy dyplomowej     10 10

  Razem godzin: 68 23 161 255

 

Studia podyplomowe trwają 1 rok (dwa semestry), liczba godzin zajęć - 255. Początek zajęć w marcu każdego roku.

Dotychczas zostało zrealizowanych 11 edycji studiów.

Początek nowej 12 edycji studiów 8-9 marca 2017.

Organizatorzy

Organizatorzy studiów

Instytut Technik Wytwarzania Politechniki Warszawskiej od początku swojego istnienia zajmuje się realizacją dydaktyki i prac naukowych w obszarze konstrukcji maszyn (w szczególności obrabiarek) oraz w obszarze technologii wytwarzania metodami ubytkowymi (tocznie, frezowanie, szlifowanie, obróbka elektroerozyjna, elektrochemiczna, laserowa itp.). W powyższych dziedzinach Instytut jest wiodącym ośrodkiem o ugruntowanej pozycji w Polsce. Instytut dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną i naukową w tych dziedzinach, oraz dobrze wyposażonymi laboratoriami dydaktycznymi i naukowymi. Prowadzenie zajęć z zakresu konstrukcji i technologii jest jednym z podstawowych zadań dydaktycznych świadczonych na rzecz Wydziału Inżynierii Produkcji oraz w mniejszym zakresie dla kilku innych wydziałów.

Instytut Technik Wytwarzania prowadzi szereg prac usługowych realizowanych na rzecz przemysłu, w tym w zakresie optymalizacji wysoko zaawansowanych procesów technologicznych dla przemysłu lotniczego. Prowadzone są również szkolenia i doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, projektowania procesów technologicznych, w tym głównie procesów na obrabiarki CNC, a także przygotowywane są na zamówienia firm programy sterowania obrabiarkami CNC. Odbiorcami usług Instytutu są firmy produkcyjne specjalizujące się w różnych technikach wytwarzania, w tym przede wszystkim w obróbce skrawaniem na obrabiarka CNC.

 

Kierownik Studiów podyplomowych: dr inż. Przemysław Oborski

Sekretarz Studiów: dr inż. Dominika Śniegulska-Grądzka

Wykładowcy

Wykładowcy

Wykładowcami na studiach podyplomowych są jedynie osoby będące uznanymi specjalistami w swojej branży oraz posiadające duże doświadczenie przemysłowe, w tym również doświadczenie w pracy usługowej i doradczej dla przemysłu.

Przy doborze wykładowców oraz ocenie ich programów nauczania kładziemy bardzo duży nacisk na aspekt praktyczny oraz doświadczenie przekazywane słuchaczom.

Forma zajęć

Forma zajęć

Wykłady - odbywają się w sali wykładowej wyposażone w projektor, materiały wykładowe są udostępniane słuchaczom w formie dwóch skryptów zawierających prezentacje oraz materiały dodatkowe. Dodatkowe materiały oraz materiały dotyczące zajęć laboratoryjnych są udostępniane również w wersji elektronicznej. Wykłady przygotowane są profesjonalnie w programie PowerPoint oraz prezentowane za pośrednictwem urządzeń multimedialnych.

Ćwiczenia - realizowane są w sali wykładowej, do dyspozycji słuchaczy jest ona wyposażona w komputer, projektor multimedialny oraz tablice.

Laboratoria komputerowe - pracownia komputerowa wyposażonej w nowoczesne komputery PC, komputer wykładowcy jest podłączony do projektora multimedialnego umożliwiającego słuchaczom łatwe śledzenie prezentowanych ćwiczeń i zadań.

W sali laboratorium systemów CAD/CAM znajduje się mała obrabiarka HSM umożliwiająca obróbkę zaprojektowanych części. Studenci mogą samodzielnie wykonywać obróbkę przedmiotów do których zaprojektowali technologię i program CNC w systemie CAM.

W sali laboratorium programowania CNC znajdują się symulatory układów sterowania CNC umożliwiające efektywną naukę podstaw programowania obrabiarek.

Laboratorium CNC - w skład laboratorium wchodzą maszyny CNC (centrum tokarskie, dwie tokarki, centrum frezarskie, maszyny EDM) oraz symulatory systemów sterowania CNC. Maszyny są zintegrowane informatycznie siecią komputerową umożliwiającą przesyłanie programów opracowanych w laboratorium komputerowym bezpośrednio na maszyny. Maszyny są wyposażone w układy sterowania Haas, Heidenhain i Sinumerik. Część zajęć odbywa się w autoryzowanym centrum szkoleniowym firmy Haas. Studenci korzystają również z maszyny pomiarowej Carl Zeiss Vista oraz profilometr Talysurs.

Projekt - zadaniem projektów jest ugruntowanie poznanej wiedzy oraz praktyczna nauka samodzielnego rozwiązywania problemów poznawanych w ramach studiów. Projekty obejmują konstruowanie przy wykorzystaniu CAD, opracowywanie technologii wybranej części w systemie CAM, przygotowanie programu na obrabiarkę CNC oraz wykonanie na obrabiarce zaprojektowanego przedmiotu oraz wykonanie pomiarów. W trakcie studiów realizowane są dwa projekty – podstawowy i zawansowany. Są one realizowane w dwóch różnych laboratoriach wyposażonych w różne maszyny (projekt 1: maszyna Haas, projekt 2: maszyna Cincinnati ze sterowaniem Heidenhain). Proejkty są wykonywane indywidualnie, studenci samodzielnie projektują części a następnie uzbrajają maszynę wykonują obróbkę i pomiary.

Organizacja zajęć

Organizacja zajęć:

 • Program studiów obejmuje ogółem 255 godzin dydaktycznych w tym: zajęcia teoretyczne - wykłady 68 godzin oraz zajęcia praktyczne:
  1. ćwiczenia i seminarium dyplomowe - 23 godziny
  2. laboratoria - 161 godzin
 • Zajęcia dydaktyczne odbywają się przez dwa semestry w systemie zaocznym w soboty od godz. 1000-1700 i niedziele od godz. 900-1600 w salach i laboratoriach Zakładu Automatyzacji, Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem w ramach Instytutu Technik Wytwarzania na Wydziale Inżynierii Produkcji (Warszawa, ul. Narbutta 86) oraz w Zakładzie Obróbek Wykańczających i Erozyjnych mieszczącym się na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa (Al. Niepodległości 222).
 • Roczna edycja studiów rozpoczyna się w marcu danego roku i trwa do lutego roku następnego.
 • Szczegółowy wykaz zajęć wraz z opisami przedmiotów i wykazem osób prowadzących zajęcia zostanie przekazany osobom, które zgłoszą zainteresowanie uczestnictwem w Studiach Podyplomowych CAD/CAM/CNC.

 

Forma zakończenia studiów:

 • Dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych wydany przez Politechnikę Warszawską.
 • Certyfikat obsługi programu CAD SolidWorks wydany przez producenta oprogramowania.
 • Certyfikat obsługi programu CAM MasterCAM wydany przez producenta oprogramowania.

Certyfikat szkolenia stanowiskowego BHP przy obsłudze obrabiarek.

Cel

Przesłanki do uruchomienia i prowadzenia studiów podyplomowych

Przesłanką do uruchomienia studiów podyplomowych z tematyki konstrukcji technologii i programowania obrabiarek jest przede wszystkim duże zainteresowanie potencjalnych klientów (technologów i konstruktorów z małych firm produkcyjnych, osób pragnących podnieść swoje klasyfikacje w tym kierunku oraz szefów firm chcących podnieść kwalifikacje swoich pracowników). Zainteresowanie to jest spowodowane kilkoma czynnikami. Istotną rzeczą jest rozwój projektowania 3D przy wykorzystaniu systemów CAD w projektowaniu konstrukcji maszyn, urządzeń i wyrobów użytkowych, oraz systemów CAM do opracowywania procesów technologicznych i programów na coraz szerzej stosowane obrabiarki CNC. O wielkości rynku na tego rodzaju specjalistów decydujące znaczenie ma szybki rozwój gospodarki, w tym sektora produkcyjnego oraz szybki rozwój dużej ilości małych i średnich firm zajmujących się wytwarzaniem części maszyn i urządzeń, obróbką form wtryskowych, produkcją części motoryzacyjnych itp. Jednocześnie z uwagi na wieloletni zastój w branży obróbkowej, który doprowadził do upadku duże firmy państwowe oraz do spowodowanego tym małego zainteresowania studentów specjalnościami związanymi z projektowaniem i technologią, brak jest wysokiej klasy specjalistów konstruktorów i technologów. W dużych firmach konstruktorzy i technolodzy są w zaawansowanym wieku, co skutkuje dużymi trudnościami w posługiwaniu się nowoczesnymi technikami i narzędziami projektowymi w zakresie konstrukcji i technologii. W małych niedawno utworzonych firmach bardzo często na stanowiskach konstrukcyjnych i technologicznych pracują osoby bez odpowiedniego wykształcenia kierunkowego, a co za tym idzie bez niezbędnej głębszej znajomości podstaw projektowania, technik i narzędzi. Wszystkie wymienione przesłanki decydują o dużym zainteresowaniu proponowaną tematyką studiów podyplomowych. W licznych rozmowach właściciele i kierownictwo firm zajmujących się wytwarzaniem potwierdzają przedstawiony stan rzeczy oraz zgłaszają zainteresowanie w zatrudnieniu absolwentów studium. Obecnie zapotrzebowanie firm produkcyjnych na konstruktorów, technologów, programistów maszyn CNC oraz inżynierów produkcji łączących powyższe specjalności obrabiarek szacuje się na kilka tysięcy osób.

Koszt

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 8.000,00 PLN, przy czym w przypadku zgłoszenia się z jednej instytucji więcej osób odpłatność może być ustalana indywidualnie.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w studiach podyplomowych.

Z poważaniem,

dr inż. Przemysław Oborski – kierownik studiów podyplomowych CAD/CAM/CNC

Zgłoszenie

Zgłoszenie uczestnictwa:

 • Nabór jest przeprowadzany na podstawie zgłoszeń - decyduje kolejność zgłoszenia. Maksymalna ilość osób w jednej grupie wynosi 12 osób. Przyjęcie na studia następuje po potwierdzeniu spełnienia wymagań formalnych.
 • Uczestnictwo w studiach można zgłaszać:
  • Osobiście: Instytut Technik Wytwarzania PW
   Zakład Automatyzacji, Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem
   ul. Narbutta 86 pokój 107 - sekretariat ZAOiOS,
  • e-mail'owo: kontakt
  • telefonicznie:
   w godz. 900-1500 - telefon (22) 234 8656 tel. kom. 609 783 908
  • elektronicznie: poprzez zgłoszenie.
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizacja zajęć

Organizacja zajęć

Program studiów obejmuje dwa semestry, łącznie 255 godzin dydaktycznych w tym:

 • zajęcia teoretyczne - wykłady 68 godzin
 • zajęcia praktyczne:
 • ćwiczenia - 23 godziny
 • laboratoria, w tym indywidualnie realizowane projekty - 161 godzin

Zajęcia w systemie zaocznym w soboty od godz. 10.00-17.00 i niedziele od godz. 9.00-16.00 w salach i laboratoriach Instytutu Technik Wytwarzania na Wydziale Inżynierii Produkcji w Warszawie.

Zajęcia rozpoczynają się na początku marca każdego roku. Dotychczas zrealizowano 8 edycji studiów.

Nabór

Nabór na studia

Nabór na studia prowadzony jest od września do lutego, o przyjęciu decyduje rozmowa kwalifikacyjna oraz kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Opłaty

Opłaty

Opłata za całość studiów 8.000 zł, płatna w dwóch ratach przed rozpoczęciem każdego semestru. Opłata obejmuje wszystkie koszty, w tym koszt uzyskania certyfikatów.