Procedura zgłoszenia uczestnictwa:

    Nabór jest przeprowadzany na podstawie zgłoszeń - decyduje kolejność zgłoszenia. Przyjęcie na studia następuje po potwierdzeniu spełnienia wymagań formalnych oraz po rozmowie kwalifikacyjnej.

    Uczestnictwo w studiach należy zgłaszać zgodnie z następującą procedurą:

 

Procedura zgłoszenia i kwalifikacji:

  1. Zapoznanie się z regulaminem studiów podyplomowych, stanowiącym załącznik do uchwały Senatu PW nr 86/XLVI/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. oraz z zasadami pobierania opłat, stanowiącymi załącznik do uchwały Senatu PW nr 85/XLVI/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r.
  2. Wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego.
  3. Wypełnienie - wniosku (wniosek.pdf).
  4. W przypadku gdy pełną odpłatność lub część kosztów uczestnictwa pokrywa pracodawca należy wypełnić - zobowiązanie (zobowiązanie.pdf).
  5. Dostarczenie do ZAOiOS ITW wypełnionego i podpisanego wniosku o przyjęcie na studia, odpisu dyplomu ukończenia studiów oraz jeśli firma pokrywa część kosztów to również zobowiązania firmy. Dokumenty należy przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście
  6. Rozmowa kwalifikacyjna – ma na celu określenie wiedzy i doświadczenia kandydata. Od wyniku rozmowy zależne jest przyjęcie danej osoby na studia – ma ona na celu utrzymanie wysokiego poziomu zajęć.
  7. Podpisanie umowy edukacyjnej określającej prawa i zobowiązania studenta i uczelni.
  8. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia (drogą elektroniczną) należy dokonać wpłaty I raty (dane w potwierdzeniu przyjęcia). Dopiero po tym wystawiana jest FA VAT. Do firm wysyłana jest FA zaliczkowa jako podstawa do wpłaty. Odpłatność podzielona jest na 2 równe raty po 4000,00 zł, płatne przed rozpoczęciem się semestru (sem.I - luty i sem.II - wrzesień).

 

Adres pocztowy

Dokumenty zgłoszeniowe (wniosek opis dyplomu i ew. zobowiązanie firmy) należy przesyłać na adres:

Studia podyplomowe CAD/CAM/CNC

Instytut Technik Wytwarzania

Politechniki Warszawskiej

ul.Narbutta 86, 02-524 Warszawa

 

Grupy i ich liczebność

Na studia przyjmowane są osoby spełniające postawione wymagania, mające na celu zapewnienie wysokiego poziomu prowadzonych zajęć. Ze względu organizacyjnych możliwe są następujące opcje organizacji grup:

  • jedna grupa - liczba uczestników 12-14 osób,
  • dwie grupy - liczba uczestników w jednej grupie maks. 12 osób.

Podział na grupy przeprowadzany jest podczas pierwszego wspólnego spotkania organizacyjnego i wykładowego. O uruchomieniu 1 lub 2 grup decyduje liczba przyjętych uczestników spełniających stawiane wymagania.